Pre-Intermediate level /New English File/ – Grammar & Vocabulary links

След Elementary level в обучението по английски език по системата New English File идва Pre-Intermediate level. Ако трябва да го съотнесем към Европейската езикова рамка, то се равнява на A2. Тази фаза от обучението по английски е изключително съществена, тъй

Сегашно перфектно v Минало просто време

Както Present Perfect, така и Past Simple се използват за действия, които са се извършили  в даден минал момент. Но докато с Past Simple този минал момент е изрично споменат, с Present Perfect фокусът е резултатът от съоветното действие. Характерни